Jobs Career Advice Signup
X

Send this job to a friend

X

Did you notice an error or suspect this job is scam? Tell us.

 • Posted: Sep 24, 2021
  Deadline: Not specified
  • @gmail.com
  • @yahoo.com
  • @outlook.com
 • Stellenbosch University is recognised as one of the four top research universities in South Africa. It takes pride in the fact that it has one of the country’s highest proportions of postgraduate students of which almost ten percent are international students. The University lies in the picturesque Jonkershoek Valley in the heart of the Western Cape...
  Read more about this company

   

  Vensters Coordinator

  About the job

  Duties/Pligte

  • Overseeing the budget and administering the financial processes and implementing policies needed for workshops and other events (e.g. invoicing, payments, procurement and liaising with service providers);

  • Recruiting student leaders (Connect Committee);

  • Overseeing the coordinating of Vensters: implementing and executing the event (e.g. venues, security, general logistics);

  • Managing challenges and crises;

  • Continuously liaising with the CSC, the Connect Committee and external parties such as SU Woordfees, the municipality and campus security;

  • Building positive relationships within the team and with external parties;

  • Developing leadership, supervising leaders, and providing them with guidance and mentorship;

  • Being available for interaction and consultation with students;

  • Providing support in the development, training and facilitation of group discussions; workshops and training sessions;

  • Providing support in the development of appropriate interventions;

  • Handling relevant enquiries made in person, by e-mail or telephonically;

  • Administrative and general ad hoc tasks as required.

  • Toesighouding oor die begroting en die administrasie van die finansiële prosesse en implementeringsbeleide wat nodig is vir werksessies en ander geleenthede (bv. fakturering, betalings, aanskaffing en skakeling met diensverskaffers);

  • Werwing van studenteleiers (Connect-komitee);

  • Toesighouding oor die koördinering van Vensters: implementering en uitvoering van die geleentheid (bv. plekke, sekuriteit, algemene logistiek);

  • Bestuur uitdagings en krisisse;

  • Deurlopende skakeling met die SSG, die Connect-komitee en eksterne partye, soos die US Woordfees, die munisipaliteit en kampussekuriteit;

  • Bou positiewe verhoudings in die span en met eksterne partye;

  • Ontwikkel leierskap, hou toesig oor leiers, en voorsien hulle van voorligting en mentorskap;

  • Wees beskikbaar vir interaksie en konsultasie met studente;

  • Bied steun in die ontwikkeling, opleiding en fasilitering van groepsbesprekings, werksessies en opleidingssessies;

  • Bied steun aan die ontwikkeling van toepaslike ingrypings;

  • Hanteer navrae wat in persoon, per e-pos of telefonies gedoen word;

  • Administratiewe en algemene ad hoc-take soos nodig.

  Job Requirements/Pos Vereistes

  • A Bachelor's degree;

  • At least two years' proven experience with events management in a higher education environment;

  • At least two years' experience of organising an event attracting a crowd over one thousand people;

  • Knowledge of legislation guiding a mass event;

  • At least two years' experience in drafting and managing a budget.

  • 'n Baccalaureus-graad;

  • Minstens twee jaar se bewese ervaring van geleentheidsbestuur in 'n hoër-onderwys-omgewing;

  • Minstens twee jaar se ervaring van die organisering van geleenthede wat 'n skarevan meer as 'n duisend mense lok;

  • Kennis van die wetgewing waardeur massageleenthede gerig word;

  • Minstens twee jaar se ervaring in die opstel en bestuur van 'n begroting.

  Method of Application

  Interested and qualified? Go to Stellenbosch University on sun-e-hr.sun.ac.za to apply

  Note: Never pay for any training, certificate, assessment, or testing to the recruiter.

 • Send your application

  View All Vacancies at Stellenbosch University Back To Home

Subscribe to Job Alert

 

Join our happy subscribers

 
 
 
Send your application through

GmailGmail YahoomailYahoomail